"Innovatie is soms gewoon naar buiten gaan en het met elkaar durven proberen." 

 

Bovenstaande uitspraak deed hydroloog Frank Smits van het Amsterdamse Waternet waarmee hij aangeeft dat het reinigen van een Sedisubstrator op 6 meter diepte enige inventiviteit vereist. Evenzogoed vereist het een behoorlijke mate van inventiviteit om uit te denken hoe je in een systeem dat niet voor meting is voorbereid toch een betrouwbaar meetsysteem installeert. IMD nam die uitdaging met plezier aan. Door onze enorme ervaring op meetgebied zijn we sterk in 'improviseren'. Tegelijkertijd brengt dit soort samenwerkingen ons ook verder. 

 

Klimaatadaptieve stad

Waternet onderzoekt de komende 2 jaar in hoeverre een Sedisubstrator sediment uit afstromende neerslag haalt–op basis van theoretisch onderzoek verwacht men een resultaat van 50%. In Amsterdam vangt men op diverse locaties water afkomstig van daken en ventwegen op in aquabases–die onder bepaalde wegen worden aangelegd. Het afvangen van sediment uit afstromend regenwater moet voorkomen dat dergelijke aquabases dichtslibben. Het sedisubstrator-onderzoek behelst daarnaast de werking van diverse filters voor verwijdering van diverse nutriënten zoals zware metalen en fosfaten. Met het onderzoek zet het Stedelijk Waterbeheer een volgende stap richting oplossing hoe Amsterdam weerbaarder kan worden tegen met name hitte.

De meetopstelling

IMD is gevraagd vanaf het begin mee te denken aan de beste oplossing voor betrouwbare metingen. Om zowel monsternames als sensormetingen te realiseren werden tien mantelbuizen in het ontwerp opgenomen. Die mantelbuizen lopen tussen 3 monsternamepunten in de Sedisubstrator en 3 monsternamekasten die extern zijn opgesteld. IMD's software zorgt ervoor dat er bij elke halve kuub water die door het eerste meetpunt stroomt (MP1) een monster genomen wordt. MP1 stuurt op het moment van monstername de twee andere monsternamepunten aan. De sensoren die op dezelfde plaatsen zijn geïnstalleerd meten elke minuut debiet, geleidbaarheid, en troebelheid. Met name de troebelheidssensor geeft waardevolle informatie over het effect van het sedimentatieproces in de Sedisubstrator. 

In de vingers 

Emma Little, die met dit onderzoek afstudeert bij Universiteit TU Delft, zal over 4 maanden een eerste evaluatie van de data geven. Wij als IMD zijn zeer geïnteresseerd in de bevindingen. Wij verwachten namelijk dat de sensordata even betrouwbaar zullen zijn als de monsternamedata. Frank Smits geeft aan dat Waternet sterk leunt op de expertise van IMD voor wat betreft de metingen. Met name het real-time online kunnen aflezen van de data is zeer welkom. Smits: ”We zijn daar ook in ons eigen netwerk mee bezig en dan merk je toch dat dat weerbarstig is en dat een partij als IMD dat veel beter in de vingers heeft. Het is leuk om dat te zien en daarvan gebruik te maken.” 

 

Terug naar ons nieuwsoverzicht

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl